رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 10 دی 1399 - 07:24
  • کد خبر : ۱۳۱۴
  • چاپ خبر : سردار سلیمانی همسنگر نیروهای عراقی و پیشمرگه های کُرد بود

سردار سلیمانی همسنگر نیروهای عراقی و پیشمرگه های کُرد بود

کارشناس مسائل سیاسی کُردهای عراق گفت: سردار سلیمانی همسنگر نیروهای عراقی و پیشمرگه های کُرد بود و شهادت وی اربیل را در شوک و غم فرو برد.

صبح بوشهر، گروه بین الملل – حلیمە ملایی: زمانی کە داعش بە عراق حملە کرد و نیروهای نظامی عراقی غافلگیر شدند و ضربات سنگینی از داعش بە آنها وارد شد، بلافاصلە نیروهای سپاه قدس ایران با فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بە یاری همسایە عراقی شتافتند.

زمانی کە داعش تهدیدی برای امنیت شمال عراق و بە ویژە منطقە اقلیم کردستان بود، جمهوری اسلامی ایران از هیچ کمکی بە نیروهای پیشمرگه کُرد در آن منطقە خودداری نکرد.

اقلیم کردستان عراق صراحتاً این موضوع را بە طرف آمریکایی گفتە است کە ایران مهمترین همسایە عراق و اقلیم است و اجازە نخواهد داد هیچ وقت از خاک اقلیم کردستان تهدیدی علیە ایران صورت گیرد «دلشاد نامق فرج» استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانە سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، در مورد حملە داعش بە عراق و کمک‌های ایران و نقش سردار سلیمانی در عقب نشینی داعش، گفت: جمهوری اسلامی ایران و فرماندە شجاع ایرانی حاج قاسم سلیمانی از هیچ کمکی بە عراق و اقلیم کردستان دریغ نکردند و تمام توان خود را برای یاری رساندن بە عراق بە کار بردند.

دلشاد نامق فرج افزود: واقعاً زمانی کە داعش بخشی از خاک اقلیم کردستان را در سنجار و جلولا و اطراف آن تسخیر کرد، نیروهای پیشمرگه از لحاظ تجهیزات نظامی و مهمات جنگی توانایی مقابلە با تروریست‌ها را نداشتند، داعشی ها در موصل، تجهیزات نظامی عراقی‌ها را مصادره کرده بودند و از سوریە هم اسلحە و مهمات زیادی وارد کردە بودند. ارتش عراق نیز دچار بحران و در جنگ با داعش بود، بە همین علت مسئولین سیاسی اقلیم کردستان از کشورهای همسایە درخواست کمک فوری کردند و اولین پاسخ مثبت و سریع بە این درخواست از جانب جمهوری اسلامی ایران و حاج قاسم سلیمانی بود.

امنیت ایران و اقلیم کردستان بە هم آمیختە است

این کارشناس با اشارە بە اهمیت امنیت و آرامش اقلیم کردستان عراق برای ایران گفت: اقلیم کردستان عراق همواره همسایەای استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران بودە است و روابط بسیار خوب و حسنە میان تهران و اربیل برقرار بوە است.

ایران اولین کشوری بود کە سال ۲۰۰۳ دفتر نمایندگی و کنسولگری خود را در سلیمانیە اقلیم کردستان افتتاح کرد و مجوز دایر نمودن دفتر نمایندگی رسمی حکومت اقلیم کردستان در تهران را صادر نمود. این اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مهم نشان از اهمیت امنیت و آرامش اقلیم برای ایران است.

وی افزود: بنابراین روابط دو طرف وارد فاز همکاری و تعامل استراتژیک می‌شود و اقلیم کردستان برای مقابلە با گروه تروریستی داعش و هماهنگی همە جانبە در راستای استقرار امنیت پایدار منطقە از ایران درخواست کمک می‌کند و تهران هم بدون اتلاف وقت بە یاری نیروهای پیشمرگه می‌رود.

اقلیم کردستان اجازە نمی‌دهد بە خاک ایران تعرض شود

دلشاد نامق با اشارە بە تقابل ایران و آمریکا و تحریم‌های آمریکا علیه ایران، گفت: اقلیم کردستان هیچ گاه وارد این تقابل نشدە و نخواهد شد و صراحتاً این موضوع را بە طرف آمریکایی گفتە است کە ایران مهمترین همسایە عراق و اقلیم است و اجازە نخواهد داد هیچگاه از خاک اقلیم کردستان تهدیدی علیە ایران صورت گیرد.

وی تاکید کرد: بارها مسئولین سیاسی و نظامی اقلیم کردستان این نکتە مهم را بە آمریکایی‌ها گوشزد کردە بودند کە حضور شما در عراق و اقلیم، نمی‌تواند ارتباط و همکاری و همسنگری ما با ایران را تضعیف کند. بە این دلیل است از سال ۲۰۰۳ تاکنون نیروهای آمریکایی در اقلیم کردستان هستند و مدام هئیت های عالی رتبە سیاسی و نظامی و اقتصادی ایرانی در اقلیم کردستان تردد می‌کنند و تاکنون آمریکایی‌ها جرأت نداشتەاند کوچک‌ترین حرکتی بکنند.

اقلیم کردستان از شهادت سردار سلیمانی غمگین شد

این استاد دانشگاه سلیمانیە اعلام کرد کە با شنیدن خبر شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ترور این فرماندە شجاع ایرانی در فرودگاه بغداد، اقلیم کردستان در شوک و غم فرو رفت و مسئولین بلندپایە حزبی، سیاسی و نظامی اقلیم کردستان در مراسم ختم سردار قاسم سلیمانی کە در اقلیم کردستان و ایران برگزار شد، شرکت کردند و مراتب تأسف مردم کرد عراق و مسئولین اقلیم را بە ملت ایران ابراز داشتند.

دلشاد نامق گفت: سردار حاج قاسم سلیمانی در عراق و اقلیم کردستان و در میدان نبرد با صدام و بعدها داعش، همرزم و همسنگر نیروهای عراقی و پیشمرگه های کُرد بودە است و این همسنگری هرگز از ذهن‌ها پاک نمی‌شود. سردار حاج قاسم سلیمانی در عراق و اقلیم کردستان و در میدان جنگ علیە صدام و بعدها داعش، همرزم و همسنگر نیروهای عراقی و پیشمرگه های کُرد بودە است و این همسنگری هرگز از ذهن‌ها پاک نمی‌شود

ترور سردار در بغداد نقض حاکمیت عراق بود

وی افزود: عراق هنوز از لحاظ اعمال قانون اساسی و احترام کشورهای بیگانە بە قانون عراق دچار بحران است. دولت بغداد نتوانستە است کشورهای بیگانە را ملزم بە احترام به حاکمیت عراق کند و ترور سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان توسط دولت آمریکا در قلب بغداد هم نشانە نقض حاکمیت است.

با گذشت یکسال از ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هنوز دولت عراق نتوانستە است آمریکا را به خاطر نقض حاکمیت خود بازخواست کند. جامعە روشنفکری عراق باید این مهم را از دولت بغداد مطالبە کند.

منبع : خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط